Nyheder

Ny udgave af Kandidatlisten og listen over harmoniserede klassificeringer

Begge lister er opdateret til de seneste fra 2015.
Åben (12-05-2016)

H- og P-sætninger

Listerne er opdateret, så de nye sætninger fra 24. juli 2015 også er med.
Åben (12-05-2016)

Har du problemer med den nye version?

Hvis du sender en mail med problemet, så husk...
Åben (03-11-2015)

Ny version af KEMIguiden

Vi har netop lanceret den nyeste version her i uge 42 og håber, at alt fungerer tilfredsstillende.
Åben (12-10-2015)

Ny udgave af Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (29-04-2015)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (07-03-2014)

Få hjælp til de ny mærkning

Brurg Miljøstyrelsens CLP-helpdesk
Åben (05-12-2013)

Internet Explorer 10 giver problemer

Vi arbejder på at rette KEMIguiden, så den vises korrekt i browseren Internet Explorer 10
Åben (19-08-2013)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Der er kommet nye stoffer på EU's Kandidatliste. KEMIguiden er derfor også blevet opdateret.
Åben (04-02-2013)

Mærkning af emballager både med CLP og DPD

Emballager med flerer kemikalier indeni kan være mærket på forskellige måder
Åben (05-11-2012)

Online substitutions værktøj

Få adgang til endnu flere lister gennem portalen SUBSPORT
Åben (05-11-2012)

Sikkerhedsvurdering af nanomaterialer - opdateret vejledning

Ny vejledning til registrering af kemiske stoffer på nano-form.
Åben (02-07-2012)

Indberetninger til C&L (industrilisten) kan nu gøres af tredjepart

Producenter eller importører kan nu få en tredjepart til at indberette
Åben (02-07-2012)

Nye stoffer på kandidatlisten

KEMIguiden opdateres med den nye Kandidatliste i starten af august
Åben (02-07-2012)

HUSK: Hvis I modtager eksponeringsscenarier er der bl.a. krav om videreformidling i leverandørkæden

Eksponeringsscenariet kommer sammen med databladet. Husk at tjekke om din anvendelse er med.
Åben (02-07-2012)

Substitution af kemikalier

Ny hjemmeside til substitution af farlige kemikalier
Åben (21-06-2012)

Nye krav til mærkning af farligt gods

Der er nu krav til den fysiske størrelse på UN-nummeret, når man mærker farligt gods til forsendelse
Åben (03-05-2012)

Industrilisten hjælper med klassificeringen

Industrilisten er ikke en ny liste i KEMIguiden, men den viser hvordan andre klassificerer et stof
Åben (03-05-2012)

NY FUNKTION I KEMIGUIDEN

I APB-oversigten kan du få et overblik over dine arbejdspladsbrugsanvisninger
Åben (14-03-2012)

Arbejdstilsynets grænseværdiliste er opdateret

Listen findes i "Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer" BEK nr 1134 af 01/12/201
Åben (01-02-2012)

Ny opdateret REACH liste (kandidatlisten)

Den nyeste opdatering af REACH listen er nu lagt ind i KEMIguiden.
Åben (06-01-2012)

Kampagne: Kandidatlisten - dit ansvar at informere

Miljøstyrelsen har her i december måned sat en kampagne i gang i relation til REACH
Åben (21-12-2011)

Ny KEMIguide ver 4.0 lanceres

Den 12. oktober 2011 lanceres en ny version af KEMIguiden med nyt layout og CLP opdatering.
Åben (11-10-2011)

Anden tilpasning til CLP

Den anden tilpasning til den tekniske udvikling af CLP-forordningen trådte i kraft den 19. april 201
Åben (09-07-2011)

Anmeldelse af SVHC-stoffer i forbrugerartikler

Producenter og importører af forbrugerartikler skal huske at anmelde SVHC-stoffer
Åben (09-07-2011)

Ny vejledning om mærkning og emballering

En ny vejledningen beskriver, hvordan man bedst opfylder mærknings- og emballeringskravene
Åben (09-07-2011)

Særligt problematiske stoffer i artikler

Fremstillere og importører af artikler skal være opmærksomme på den forestående REACH deadline.
Åben (23-03-2011)

REACH Annex XIV - Godkendelsesordningen

Nu er der 6 stoffer som ikke må bruges og markedsføres med mindre man har en specifik tilladelse.
Åben (23-03-2011)

REACH for Små og mellemstore virksomheder

Små- og mellemstore virksomhedre kan få hjælp på kemikalieagenturets hjemmeside
Åben (23-03-2011)

Hjælp til CLP-klassificeringerne

Nye EU-regler betyder, at rene stoffer og kemiske produkter snart skal leve op til nye krav om klass
Åben (25-01-2011)

Lister er opdateret

LOUS, Liste 1 og Den vejledende liste til selvklassificering er opdateret
Åben (25-01-2011)

KEMIguiden skal revideres

I foråret 2011 vil KEMIguiden blive tilpasset de nye CLP regler
Åben (05-01-2011)

Ny opdateret REACH liste

REACH Kandidatlisten listen også kaldet SVHC listen er nu blevet opdateret.
Åben (03-01-2011)

Kemikalieproducenter og importører skal anmelde klassificeringer

De nye CLP regler betyde at der nu skal anmeldes klassificeringer og mærkninger til ECHA
Åben (05-08-2010)

Bilag II til REACH om sikkerhedsdatablade

Der er nu kommet nye retningslinier for hvordan sikkerhedsdatablade skal udformes
Åben (05-08-2010)

Ny version af KEMIguiden

KEMIguiden er nu udkommet i en version 3.5 med blandt andet mulighed for at lave fælles APB'er
Åben (22-04-2010)

REACH og forbrugerprodukter

REACH-lovgivningen forpligter producenter og forhandlere til at give oplysninger til forbrugere
Åben (20-04-2010)

CLP og arbejdspladsbrugsanvisninger

De nye CLP regler og de nye sikkerhedsdatablade ændrer arbejdspladsbrugsanvisningerne
Åben (20-04-2010)

CLP/GHS

Nye klassificerings- og mærkningsprincipper skal implementeres
Åben (17-03-2010)

Godkendelsesordningen

Procedure for hvordan man udvælger de stoffer der kræver særlig godkendelse.
Åben (20-12-2009)

REACH og artikler

Anmeldelse af artikler som indeholder stoffer på kandidatlisten
Åben (20-12-2009)

Begrænsningsdirektivet 76/769/EØF ophæves

REACH forordningen overtager nu den regulering der var i Begrænsningsdirektivet
Åben (20-12-2009)

REACH - Præregistrering

Tiden er inde til at begynde forberedelserne til præregistrering under REACH.
Åben (20-05-2008)

Ansvarlige myndigheder i Danmark


Åben (17-10-2007)

Det Europæiske Kemikalieagentur


Åben (17-10-2007)

Opdatering af OSPAR listen


Åben (01-06-2007)

30. tilpasning til stofdirektivet 67/548/EØF


Åben (19-04-2007)

REACH træder i kraft til juni 2007


Åben (19-04-2007)

REACH – seneste udkast nu i EU’s Ministerråd


Åben (02-11-2006)

28. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/59/EF


Åben (02-11-2006)

29. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/90/EF


Åben (02-11-2006)

Vedtagelsen af REACH er trådt et skridt nærmere


Åben (13-09-2006)

ÆNDRING TIL PRÆPARATDIREKTIVET


Åben (16-03-2006)

Scoretool


Åben (04-04-2005)

Effektlisten og OSPAR-listen


Åben (14-02-2005)

Indtastning af CAS nr.


Åben (17-12-2004)

Effektlisten


Åben (17-12-2004)

Den ny liste over uønskede stoffer


Åben (01-09-2004)

VOV II


Åben (24-02-2004)

CATSUB


Åben (22-05-2003)

Kemikaliestyring


Åben (23-03-2001)

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 923/2005 – Listen over farlige stoffer


Åben ()

KEMIguiden

Ny version af KEMIguiden

Dato: 22-04-2010

KEMIguiden er nu opdateret til version 3.5. Ved denne version har vi fået opfyldt mange af vore ønsker til KEMIguiden.
Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer / forbedringer.

Ny indgangsside
Indgangssiden er ændret, så menupunkterne nu står øverst på siden. Endvidere vil der løbende komme nyheder indenfor emnerne kemikaliestyring og kemikalielovgivning samt nyheder om KEMIguidens fortsatte udvikling.

FAQ
Når man er logget ind i KEMIguiden har man nu mulighed for at se ofte stillede spørgsmål og besvarelsen af disse.

Vejledninger
Vejledninger til både KEMIguiden og Arbejdspladsbrugsanvisningsmodulet er ændret

Samleprodukter
Det er nu muligt at oprette ”samleprodukter”, hvor man kan samle/tilknytte ensvirkende stoffer f.eks. motorolier. Herved er der for disse stoffer mulighed for kun at udfylde en samlet APB arbejdspladsbrugsanvisning. Disse samleprodukter, som man kan navngive efter eget valg, får ingen farvemarkering i oversigten. UPH koder angives heller ikke.I APB’en angives det, at der er tale om et samleprodukt og de tilknyttede kemikalier er herunder oplistet.

APB rettelser
Der er foretaget forbedringer på muligheden for at beskrive Førstehjælp i APB’en. Fritekst feltet er ændret så der nu er muligehd for at have meget mere tekst med end tidligere. Dette gælder også i de øvrige fritekstfelter.

Leverandør
Det er nu muligt at angive, hvorvidt ens leverandør er fra et EU land eller ej. Der er endvidere mulighed for at ændre, såfremt ens leverandør flytter eller lign. I oversigten over leverandør kan man sortere, så alle leverandører fra EU lande samles. Der er også kommet en rapport med denne mulighed.

Rapporter
Der er kommet forskellige forbedringer på rapporterne. Blandt andet er der nu en rapport, der viser kemikaliernes indholdsstoffer og hvilke lister indholdsstofferne er på. Og der er mulighed for en rapport, hvor der kan udvælges på R-sætninger på kemikaliernes indholdsstoffer. Der kan laves en rapport over de leverandører, der kommer fra EU lande.

REACH kandidatlisten
REACH kandidatlisten er nu lagt ind i KEMIguiden. Såfremt man har kemikalier på denne liste, vil de farve rødt i kemikalieoversigten.

Lister iøvrigt
Listen over farlige stoffer er endnu ikke opdateret. Listen skal overgå til at hedde Den harmoniserede liste. I den forbindelse skal vi have indført alt det nye omkring CLP med nye klassificeringer og mærkninger (faresymboler og sætninger.) Her vil vi forsøge at få Miljøstyrelsen på banen, da det kræver et større udviklingsprojekt. Dette er for at forklare, at der sandsynligvis kommer til at ske noget omkring CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals).