Nyheder

Ny udgave af Kandidatlisten og listen over harmoniserede klassificeringer

Begge lister er opdateret til de seneste fra 2015.
Åben (12-05-2016)

H- og P-sætninger

Listerne er opdateret, så de nye sætninger fra 24. juli 2015 også er med.
Åben (12-05-2016)

Har du problemer med den nye version?

Hvis du sender en mail med problemet, så husk...
Åben (03-11-2015)

Ny version af KEMIguiden

Vi har netop lanceret den nyeste version her i uge 42 og håber, at alt fungerer tilfredsstillende.
Åben (12-10-2015)

Ny udgave af Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (29-04-2015)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (07-03-2014)

Få hjælp til de ny mærkning

Brurg Miljøstyrelsens CLP-helpdesk
Åben (05-12-2013)

Internet Explorer 10 giver problemer

Vi arbejder på at rette KEMIguiden, så den vises korrekt i browseren Internet Explorer 10
Åben (19-08-2013)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Der er kommet nye stoffer på EU's Kandidatliste. KEMIguiden er derfor også blevet opdateret.
Åben (04-02-2013)

Mærkning af emballager både med CLP og DPD

Emballager med flerer kemikalier indeni kan være mærket på forskellige måder
Åben (05-11-2012)

Online substitutions værktøj

Få adgang til endnu flere lister gennem portalen SUBSPORT
Åben (05-11-2012)

Sikkerhedsvurdering af nanomaterialer - opdateret vejledning

Ny vejledning til registrering af kemiske stoffer på nano-form.
Åben (02-07-2012)

Indberetninger til C&L (industrilisten) kan nu gøres af tredjepart

Producenter eller importører kan nu få en tredjepart til at indberette
Åben (02-07-2012)

Nye stoffer på kandidatlisten

KEMIguiden opdateres med den nye Kandidatliste i starten af august
Åben (02-07-2012)

HUSK: Hvis I modtager eksponeringsscenarier er der bl.a. krav om videreformidling i leverandørkæden

Eksponeringsscenariet kommer sammen med databladet. Husk at tjekke om din anvendelse er med.
Åben (02-07-2012)

Substitution af kemikalier

Ny hjemmeside til substitution af farlige kemikalier
Åben (21-06-2012)

Nye krav til mærkning af farligt gods

Der er nu krav til den fysiske størrelse på UN-nummeret, når man mærker farligt gods til forsendelse
Åben (03-05-2012)

Industrilisten hjælper med klassificeringen

Industrilisten er ikke en ny liste i KEMIguiden, men den viser hvordan andre klassificerer et stof
Åben (03-05-2012)

NY FUNKTION I KEMIGUIDEN

I APB-oversigten kan du få et overblik over dine arbejdspladsbrugsanvisninger
Åben (14-03-2012)

Arbejdstilsynets grænseværdiliste er opdateret

Listen findes i "Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer" BEK nr 1134 af 01/12/201
Åben (01-02-2012)

Ny opdateret REACH liste (kandidatlisten)

Den nyeste opdatering af REACH listen er nu lagt ind i KEMIguiden.
Åben (06-01-2012)

Kampagne: Kandidatlisten - dit ansvar at informere

Miljøstyrelsen har her i december måned sat en kampagne i gang i relation til REACH
Åben (21-12-2011)

Ny KEMIguide ver 4.0 lanceres

Den 12. oktober 2011 lanceres en ny version af KEMIguiden med nyt layout og CLP opdatering.
Åben (11-10-2011)

Anden tilpasning til CLP

Den anden tilpasning til den tekniske udvikling af CLP-forordningen trådte i kraft den 19. april 201
Åben (09-07-2011)

Anmeldelse af SVHC-stoffer i forbrugerartikler

Producenter og importører af forbrugerartikler skal huske at anmelde SVHC-stoffer
Åben (09-07-2011)

Ny vejledning om mærkning og emballering

En ny vejledningen beskriver, hvordan man bedst opfylder mærknings- og emballeringskravene
Åben (09-07-2011)

Særligt problematiske stoffer i artikler

Fremstillere og importører af artikler skal være opmærksomme på den forestående REACH deadline.
Åben (23-03-2011)

REACH Annex XIV - Godkendelsesordningen

Nu er der 6 stoffer som ikke må bruges og markedsføres med mindre man har en specifik tilladelse.
Åben (23-03-2011)

REACH for Små og mellemstore virksomheder

Små- og mellemstore virksomhedre kan få hjælp på kemikalieagenturets hjemmeside
Åben (23-03-2011)

Hjælp til CLP-klassificeringerne

Nye EU-regler betyder, at rene stoffer og kemiske produkter snart skal leve op til nye krav om klass
Åben (25-01-2011)

Lister er opdateret

LOUS, Liste 1 og Den vejledende liste til selvklassificering er opdateret
Åben (25-01-2011)

KEMIguiden skal revideres

I foråret 2011 vil KEMIguiden blive tilpasset de nye CLP regler
Åben (05-01-2011)

Ny opdateret REACH liste

REACH Kandidatlisten listen også kaldet SVHC listen er nu blevet opdateret.
Åben (03-01-2011)

Kemikalieproducenter og importører skal anmelde klassificeringer

De nye CLP regler betyde at der nu skal anmeldes klassificeringer og mærkninger til ECHA
Åben (05-08-2010)

Bilag II til REACH om sikkerhedsdatablade

Der er nu kommet nye retningslinier for hvordan sikkerhedsdatablade skal udformes
Åben (05-08-2010)

Ny version af KEMIguiden

KEMIguiden er nu udkommet i en version 3.5 med blandt andet mulighed for at lave fælles APB'er
Åben (22-04-2010)

REACH og forbrugerprodukter

REACH-lovgivningen forpligter producenter og forhandlere til at give oplysninger til forbrugere
Åben (20-04-2010)

CLP og arbejdspladsbrugsanvisninger

De nye CLP regler og de nye sikkerhedsdatablade ændrer arbejdspladsbrugsanvisningerne
Åben (20-04-2010)

CLP/GHS

Nye klassificerings- og mærkningsprincipper skal implementeres
Åben (17-03-2010)

Godkendelsesordningen

Procedure for hvordan man udvælger de stoffer der kræver særlig godkendelse.
Åben (20-12-2009)

REACH og artikler

Anmeldelse af artikler som indeholder stoffer på kandidatlisten
Åben (20-12-2009)

Begrænsningsdirektivet 76/769/EØF ophæves

REACH forordningen overtager nu den regulering der var i Begrænsningsdirektivet
Åben (20-12-2009)

REACH - Præregistrering

Tiden er inde til at begynde forberedelserne til præregistrering under REACH.
Åben (20-05-2008)

Ansvarlige myndigheder i Danmark


Åben (17-10-2007)

Det Europæiske Kemikalieagentur


Åben (17-10-2007)

Opdatering af OSPAR listen


Åben (01-06-2007)

30. tilpasning til stofdirektivet 67/548/EØF


Åben (19-04-2007)

REACH træder i kraft til juni 2007


Åben (19-04-2007)

REACH – seneste udkast nu i EU’s Ministerråd


Åben (02-11-2006)

28. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/59/EF


Åben (02-11-2006)

29. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/90/EF


Åben (02-11-2006)

Vedtagelsen af REACH er trådt et skridt nærmere


Åben (13-09-2006)

ÆNDRING TIL PRÆPARATDIREKTIVET


Åben (16-03-2006)

Scoretool


Åben (04-04-2005)

Effektlisten og OSPAR-listen


Åben (14-02-2005)

Indtastning af CAS nr.


Åben (17-12-2004)

Effektlisten


Åben (17-12-2004)

Den ny liste over uønskede stoffer


Åben (01-09-2004)

VOV II


Åben (24-02-2004)

CATSUB


Åben (22-05-2003)

Kemikaliestyring


Åben (23-03-2001)

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 923/2005 – Listen over farlige stoffer


Åben ()

Myndigheder og internationale fora

CLP/GHS

Dato: 17-03-2010

EU’s nye klassificerings- og mærkningssystem, CLP, trådte i kraft den 20. januar 2009.

Der er tale om en forordning, som er direkte gældende i alle medlemslande. CLP implementerer det globalt harmoniserede system, GHS. Første deadline i lovgivningen er 1. december 2010, men allerede nu er det tilladt at klassificere og mærke sine kemikalier efter CLP.

Med CLP kommer der nye klassificerings- og mærkningsprincipper, nye faresymboler, nye ”risiko og sikkerheds”-sætninger samt nye krav til etiketter. Da CLP-kriterierne for klassificering afviger fra stof- og præparatdirektivet på flere punkter, vil det for mange stoffer og præparater betyde, at de vil blive klassificeret anderledes under CLP end under det nuværende system, ligesom stoffer og præparater, der ikke er klassificerede under det nuværende system, kan blive klassificerede i henhold til CLP.
Der er vedtaget en overgangsperiode, som betyder, at rene stoffer skal klassificeres og mærkes efter CLP fra 1. december 2010, mens blandinger skal klassificeres og mærkes efter CLP fra 1. juni 2015. Undtagelser gør, at virksomhederne gerne må klassificere og mærke efter CLP før disse datoer, ligesom der i en periode kræves, at stoffer klassificeres efter både det ”gamle” EU-system og efter CLP.

Periode Stoffer Produkter
20. jan 2009 -1. dec. 2010 EU regler eller CLP EU regler eller CLP
1. dec. 2010 – 1. juni 2015 CLP EU regler eller CLP


Sikkerhedsdatablade
Den globale udgave af GHS omfatter også krav til sikkerhedsdatablade. Kravene er ikke meget anderledes end de krav, der allerede gælder i EU. I EU har man valgt, at sikkerhedsdatablade ikke skal reguleres under CLP, men under REACH. EU-forordningen om CLP indeholder derfor ikke noget om sikkerhedsdatablade.

Faresymboler
De nuværende faresymboler erstattes af nye symboler for hhv. fysisk-kemiske farer, sundhedsfarer og miljøfarer. I stedet for de nuværende farebetegnelser indføres begrebet signalord. Endelig erstattes de R- og S-sætninger vi kender i dag med helt nye faresætninger og sikkerhedssætninger. De nye sætninger kaldes H- og P-sætninger (Hazard and Precautionary stataments).

Nye symboler:
I det nuværende EU-system findes en række mærkningskrav og klassificeringer, som ikke er en del af det globale GHS-system. Det drejer sig blandt andet om mærkning af blandinger med 0,1-1 % af et allergifremkaldende stof samt epoxy- og isocyanatholdige produkter. I CLP er der derfor anført en række supplerende faresætninger og mærkningskrav, som foreløbig kun gælder for EU.

Stofdirektivet ophæves først i 2015
Annex I til stofdirektivet (67/548/EØF), som i Danmark kaldes ”Listen over Farlige Stoffer” er blevet en del af CLP-forordningen. Den findes i Bilag VI, del 3, og kaldes ”Den harmoniserede liste over klassificeringer og mærkninger”. Annex I vil ikke længere blive opdateret. Klassificeringerne fra 30. og 31. tilpasning til stofdirektivet er i stedet blevet tilføjet CLP-forordningen, da denne blev opdateret 27.september juni 2009. Fra 1. juni 2015 bliver stofdirektivet helt ophævet.
Det er vigtigt at bemærke, at man ikke uden videre kan benytte en klassificering fra den harmoniserede liste. Der er krav om, at producenter og importører af stoffer vurderer stofferne på listen for, om de bør være klassificeret for andre farer end de, der er nævnt. Samtidig skal stofproducenter og –importører fastlægge M-faktorer for alle de meget miljøfarlige stoffer, med mindre der allerede er listet en M-faktor for et stof i den harmoniserede liste.